Έρευνες

ΕΡΕΥΝΑ

Συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις κρατούσες σήμερα κοινωνικές απόψεις οι επαγγελματίες του τομέα υγείας (γιατροί, νοσηλευτές κλπ.) πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο τους αλλά και να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους ως εκπαιδευτές, όταν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τη δυνατότητα.  Ο νομοθέτης είχε υπόψη του αυτές τις αρχές γι αυτό και τις ενσωμάτωσε στο νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, όπου καθορίζεται ότι «ο ιατρός έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης» (Ν.3418/2005 άρθρα 10 και 23).

Η ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ερεύνησε την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών στον Ελληνικό χώρο όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε χώρους κλινικών ή ιατρικών εργαστηρίων.  Δεν εξετάστηκαν οι δραστηριότητες των επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών και τα εθνικά ή διεθνή συνέδρια.  Ως πηγή για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το περιοδικό «Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση» τεύχος 80, 4ο τρίμηνο 2006.

Από την ανάλυση του κεφαλαίου «Τακτικές επιστημονικές συναντήσεις. Κλινικές και εργαστήρια» προέκυψαν τα παρακάτω ευρήματα:

Παρά τη ρητή επιταγή του νόμου τακτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού φαίνεται να γίνεται μόνο σε 267 υγειονομικές μονάδες.  Ο αριθμός αυτός φαίνεται πως αποτελεί υποεκτίμηση, γιατί πιθανότατα υπάρχουν μονάδες όπου γίνεται εκπαίδευση αλλά δεν έχουν ενημερώσει τη «διεταιρική επιτροπή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης», που εκδίδει το περιοδικό.

Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την ταυτότητα των υγειονομικών μονάδων που παρέχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

 • Πανεπιστημιακές κλινικές   48 (18%)
 • Κλινικές δημόσιων νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά   79 (29,6%)
 • Κλινικές δημ. νοσοκομείων υπόλοιπης χώρας   60 (22,5%)
 • Κλινικές ΙΚΑ   2 (0,7%)
 • Εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά   32 (12%)
 • Εργαστήρια δημ. νοσοκομείων υπόλοιπης χώρας   14 (5,2%)
 • Εργαστήρια ασφαλιστικών ταμείων   1 (0,4%)
 • Ανεξάρτητα ερευν. κέντρα και οργανισμοί   4 (1,5%)
 • Κλινικές ιδιωτικές   8 (3%)
 • Κέντρα Υγείας   19 (7,1%)

Όσον αφορά στους λόγους που οι περισσότερες ιατρικές μονάδες της χώρας δεν έχουν τουλάχιστον οργανωμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση οι ερευνητές της ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ θεωρούν ότι είναι:

 • Έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτών
 • Έλλειψη χρόνου λόγω υπεραπασχόλησης του προσωπικού με εργασία ρουτίνας
 • Έλλειψη κινήτρων και ελέγχου από την Πολιτεία και τις αρμόδιες Διευθύνσεις των υγειονομικών μονάδων.

Τέλος από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το μοναδικό εργαστήριο ασφαλιστικού ταμείου, που φαίνεται ότι απασχολείται με την εκπαίδευση του προσωπικού είναι το Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Ταμείου Υγείας της Αγροτικής Τράπεζας.

(Δημοσιεύθηκε: 11/10/2006)